2011, ഡിസംബർ 31, ശനിയാഴ്‌ച

ഒപ്പം നടന്നവരേ .. നന്ദി

പ്രോത്സാഹനങ്ങളും വിമര്‍ശങ്ങളുമായി ഇതുവരെ ഒപ്പം നടന്ന
വായനക്കാര്‍ക്ക് , പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക്
നിങ്ങളുടെ സ്നേഹ നിധികളായ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക്
നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു പുതുവര്‍ഷം ആശംസിക്കുന്നു .